Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Вещно право

Адвокатска кантора „ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ“ предлага пълен пакет юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България:

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;
 • Подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори;
 • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване;
 • Правен режим на разпореждането с държавни и общински имоти;
 • Консултиране и изготвяне на договори за отдаване под наем на имоти;
 • Изготвяне на предварителни договори за продажба и строителство на недвижими имоти;
 • Договори за строителство;
 • Правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване;
 • Съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове;
 • Структуриране на сделки с недвижими имоти;
 • Реституционни претенции;
 • Консултации при схеми за финансиране от кредитни институции;
 • Чуждестранни инвестиции в областта на недвижимите имоти;
 • Оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация;
 • Процесуално представителство в съдебни производства относно недвижими имоти -спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский