Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Гражданско право

В областта на Гражданското право адвокатска кантора   " ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ " предлага следните правни услуги:

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел - фондации, сдружения, партии;
 • Абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;
 • Охранителни производства;
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната;
 • Консултации в изпълнителното производство по изваждане на изпълнителен лист и заповедното производство;
 • Правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;
 • Медиация;
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на граждански дела - в областта на търговското, облигационното, банковото, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.
 • Процесуалният опит на адвокатска кантора " Топузанова и партньори " ни е убедил в предимствата на алтернативните способи за уреждане на споровете, които са бърз, евтин и ефективен начин за разрешаване на противоречията между страните.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский