Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Инвестиции

В областта на чуждестраните инвестиции АДВОКАТСКА КАНТОРА "ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ" извършва следните дейности:

 • Регистрация на търговски представителства на чуждестранни дружества;
 • Консултации на чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;
 • Извършване и регистрация на последващи промени в търговски дружества;
 • Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Сделки с търговски предприятия - придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
 • Съдействие при получаване на лицензии и разрешения от държавни органи - Агенцията по заетостта, Министерство на Финансите, Министерство на труда, Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Миграция", при осъществяване на дейност на територията на Република България;
 • Консултации, изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг, кредит и др.
 • Представителство на търговци пред държавни институции - Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната;
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на граждански дела - в областта на търговското, облигационното, банковото, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.  

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский