Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Административно право

В областта на Административното право адвокатска кантора "ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ" предлага следните правни услуги:

  • Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;
  • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
  • Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи, във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната;
  • Обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;
  • Административни процедури свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната;
  • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи – Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства;
  • Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский