Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Абонаментно юридическо обслужване

Нашите дългосрочни клиенти предпочитат да работят с нас на основата на абонамент за правно обслужване. Адвокатска кантора „ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ“  цели цялостно юридическо обслужване на своите постоянни клиенти, с което да им предостави сигурност и удобство в тяхната дейност. Абонаментът за правно обслужване гарантира квалифицирана правна помощ, приоритетност и индивидуалност и се изготвя спрямо специфичните нужди на всеки клиент.


Тарифи

Размерът на адвокатския хонорар за процесуално представителство, защита и съдействие по дела пред български съдилища, за правни консултации, за изготвяне на договори и други документи, за участие в преговори и всякакви други юридически услуги, се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, както и от обема на възожената работа, но не може да бъде по-малък от определените с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004г. минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Хонорарите НЕ включват разноските по воденето на съответните дела и преписки, като съдебни и държавни такси, командировки, фотокопиране, факсове, телефонни, пощенски и куриерски услуги, и др. Тези такси се дължат допълнително.

На всеки етап от работата Вие може да се информирате за сумата, до която са достигнали хонорара и разноските Ви. Заплащането на разноските и хонорара се извършва авансово.

Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която загуби делото, но ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска.

В случаите на приключване на делото със спогодба разноските остават за сметка на страните, така както са ги направили.

Когато се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат.

За удобство на клиентите ни предлагаме възможност за избор на формите за плащане.

ТАРИФА НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛУГИ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., доп., бр. 43 от 8.06.2010 г., изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.; изм. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС на РБ - бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 5.02.2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.), минимален размер за съответния вид помощ.

Чл. 2. (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.
(3) Заплащането на адвокатското възнаграждение е авансово и се заплаща към датата на сключване на договора за правна помощ.
(4) Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.
(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.

Чл. 3. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II.
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори

Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. за устен съвет – 50лв.
2. за справка в електронен регистър на съдебни и административни места и др. - 30 лв.;
3. за справка в съдебни и административни места и др. - 50 лв. за всяка отделна инстанция;
4. за писмена консултация - 100 лв.;
5. за проучване на дело с даване на мнение по него - 50 лв. на час, минимум 100 лв.;
6. за тъжби до прокуратурата и полицията - 300 лв.;
7. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 100 лв.;
7. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 400 лв.;
8. за съставяне на завещание - 200 лв.;
9. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв. - 100 лв.
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 2 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 1 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,5 на сто за горницата над 100 000 лв.;
10. за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:
а) едноличен търговец - 150 лв.;
б) събирателно дружество - 300 лв.;
в) командитно дружество - 300 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност - 400 лв.;
д) акционерно дружество - 700 лв.;
е) кооперативно сдружение - 300 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 600 лв.;
и) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви "б" - "д" възнаграждения се увеличават с 70 на сто;
11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 - 5, т. 8 - 9 по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение, съгласно тази наредба;
12. за уговорена почасова консултантска дейност - 70 лв. на час.

Раздел III.
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
1. за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно - не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове - 300 лв.; за трудови дела с определен интерес - съобразно ал. 2;
2. за прекратяване на брак по исков ред - 600 лв., а за развод по взаимно съгласие - 500 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
3. за бащинство и оспорване на бащинство - 600 лв.;
4. за други неоценяеми искове - 400 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 400 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 400 лв.;
7. в производства по частни жалби - 1/2 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;
8. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка - 200лв.;
9. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 600 лв.;
10. за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 900 лв.;
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 6 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес над 10 000 лв. - 830 лв. + 5 % за горницата над 10 000 лв.
5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 3 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 2 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 900 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 500 лв.
(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.
(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 от ЗС, възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 500 лв. за движими вещи и не по-малко от 700 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
(6) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 700 лв.
(7) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(8) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 200 лв.

Чл. 8. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 600 лв. плюс 6 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 4 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. - 12 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. - 39 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 700 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване - 500 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи - 600 лв.;
4. за дела по Закона за националната стандартизация – 500 лв.;
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 800 лв.; в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса;
6. за дела по Закона за българските лични документи – 500 лв.;
7. за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 600 лв.
(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 700 лв.
(4) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а".
(3) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а".

Чл. 9. За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 800 лв.
(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 700 лв.
(4) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 400 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 600 лв.
(5) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1500 лв.
(6) За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 400 лв.
(7) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 400 лв.

Чл. 10. За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2;
3. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2, на база стойността на имота;
4. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 – 300 лв.;
5. за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 300 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 400 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.

Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър - 300 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание - 400 лв.

Раздел IV.
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Чл. 12. Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 150 лв. за всеки следващ ден.

Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 500 лв.;
2. до 5 години лишаване от свобода - 800 лв.;
3. до 10 години лишаване от свобода - 1000 лв.;
4. до 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;
5. над 15 години лишаване от свобода - 3000 лв.;
6. доживотен затвор - 5000 лв.;
7. при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 500 лв.;
8. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 500 лв.;
9. за проучване на дело и даване становище по него, без участие в наказателното производство - 300 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2, но не по-малко от 500лв.
(3) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.
(4) При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.

Чл. 14. Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 150 лв.

Чл. 15. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.

Чл. 16. За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 400лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 500 лв.

Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

Чл. 18. (1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 100 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 300 лв.
(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 400 лв.

Раздел V.
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция

Чл. 19. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 20. За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 21. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по глава IX, глава X и глава XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 22. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 23. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 600 лв.
Чл. 24. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 25. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 26. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 27. За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 28. За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 29. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 30. За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 600 лв.

Чл. 31. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.
(2) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание минималното възнаграждение е в размер 3/4 от минималното възнаграждение по ал. 1.

Чл. 32. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 3/4 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

Чл. 33. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 34. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 минималното възнаграждение е 700 лв.

Чл. 35. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 700 лв.

Чл. 36. За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
§ 2а. За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение, като се дължи съобразно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский