Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Абонаментно юридическо обслужване

Нашите дългосрочни клиенти предпочитат да работят с нас на основата на абонамент за правно обслужване. Адвокатска кантора „ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ“  цели цялостно юридическо обслужване на своите постоянни клиенти, с което да им предостави сигурност и удобство в тяхната дейност. Абонаментът за правно обслужване гарантира квалифицирана правна помощ, приоритетност и индивидуалност и се изготвя спрямо специфичните нужди на всеки клиент.


Тарифи

Размерът на адвокатския хонорар за процесуално представителство, защита и съдействие по дела пред български съдилища, за правни консултации, за изготвяне на договори и други документи, за участие в преговори и всякакви други юридически услуги, се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, както и от обема на възожената работа, но не може да бъде по-малък от определените с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004г. минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Хонорарите НЕ включват разноските по воденето на съответните дела и преписки, като съдебни и държавни такси, командировки, фотокопиране, факсове, телефонни, пощенски и куриерски услуги, и др. Тези такси се дължат допълнително.

На всеки етап от работата Вие може да се информирате за сумата, до която са достигнали хонорара и разноските Ви. Заплащането на разноските и хонорара се извършва авансово.

Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която загуби делото, но ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска.

В случаите на приключване на делото със спогодба разноските остават за сметка на страните, така както са ги направили.

Когато се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат.

За удобство на клиентите ни предлагаме възможност за избор на формите за плащане.


НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 31 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.

Чл. 2.  (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство, съгласно тази наредба.

(4) Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят, съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно независимо от формата на съединяване на исковете.

(6) Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ.

(7) При частични искове възнаграждението за първия предявен частичен иск се определя върху пълния размер на вземането независимо за каква част от него е предявен искът.

(8) При процесуално представителство, защита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, във възнаграждението, определено по реда на тази наредба, не се включват сумите за пътни разходи и престой.

(9) Когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение по тази наредба е в двукратен размер.

Чл. 3. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Чл. 4.  Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща, а когато плащането на възнаграждението е разсрочено на няколко вноски, клиентът дължи заплащане на пълния размер на възнаграждението, което е уговорено.

Чл. 5.  Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ и правна помощ при заплащане на възнаграждения под определените в тази наредба размери на:

 1. материално затруднени лица;
 2. лица, които имат право на издръжка;
 3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II.
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори и заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата

Чл. 6. (1) Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

 1. за устен съвет или консултация, консултирано относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. - 100 лв.;
 2. за писмена консултация - 200 лв.;
 3. за проучване на дело с даване на мнение по него - 450 лв.;
 4. за жалби и сигнали до прокуратурата, полицията, държавни или общински органи - 200 лв.;
 5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 200 лв.;
 6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 450 лв.;
 7. за съставяне на завещание - 300 лв.;
 8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

            а) при интерес до 1000 лв. - 250 лв.;

            б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 250 лв. плюс 3 на сто за горницата над 1000 лв.;

            в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. - 500 лв. плюс 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;

            г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 2300 лв. плюс 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

            д) при интерес над 1 000 000 лв. - 11 300 лв. плюс 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;

 

 1. за подготовка на документи и заявяване за вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:

            а) едноличен търговец - 250 лв.;

            б) събирателно дружество - 300 лв.;

            в) командитно дружество - 400 лв.;

            г) дружество с ограничена отговорност - 500 лв.;

            д) акционерно дружество - 1000 лв.;

            е) кооперативно сдружение - 750 лв.;

            ж) жилищно-строителна кооперация - 750 лв.;

            з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 600 лв.;

 1. за подаване на документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в съответния регистър, без изготвяне на документите, възнагражденията са в размер 1/2 от възнагражденията по т. 9;
 2. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 800 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение;
 3. за уговорена почасова консултантска дейност - 120 лв. на час;
 4. за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент - 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
 5. за изготвяне на документации за участие в процедури поЗакона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации поЗакона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8 на база стойността, за която е обявена процедурата, но не по-малко от 2000 лв.

(2) Възнагражденията по ал. 1 се увеличават с 1/2, когато правната помощ е предоставена на чужд език. При изготвяне на документи на различни езици клиентът заплаща отделно възнаграждение в размерите по ал. 1 за всеки от езиците, на който са изготвени.

(3) Възнагражденията по ал. 1 и 2 са в двоен размер за правна помощ, предоставяна в условията на спешност или в неработни дни.

Раздел III.
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:

 1. По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2.;
 2. за прекратяване на брак по исков ред - 1200 лв., а за развод по взаимно съгласие - 800 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и ал. 4;
 3. за бащинство и оспорване на бащинство - 1200 лв.;
 4. за други неоценяеми искове - 1000 лв.;
 5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 750 лв.;
 6. по дело за издръжка - 500 лв.;
 7. в производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11, а когато жалбата е срещу определение, преграждащо развитието на производството - 1/2 от минималния размер за една инстанция, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;
 8. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение - 1000 лв.;
 9. за производства поТърговския законпо иск на съдружник или акционер срещу дружество, по искове за защита на членствени права, искови производства по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кооперациите, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Закона за регистър Булстат и искови производства по други закони, уреждащи регистърни производства и вписванията в тях - 1250 лв.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 1. при интерес до 1000 лв. - 400 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 400 лв. плюс 10 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 10 000 до 25 000 лв. - 1300 лв. плюс 9 % за горницата над 10 000 лв.;
 4. при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. - 2650 лв. плюс 8 % за горницата над 25 000 лв.;
 5. при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. - 8650 лв. плюс 4 % за горницата над 100 000 лв.;
 6. при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. - 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.;
 7. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 39 650 лв. плюс 1,5 % за горницата над 1 000 000 лв.;
 8. при интерес над 10 000 000 лв. - 174 650 лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.

(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на вземанията, въз основа на които се претендира откриване на производство по несъстоятелност, по методиката по ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, както и за участие в производство по разглеждане на възраженията, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 1000 лв. За изготвяне на наддавателно предложение и участие в процедура за придобиване на имущество от масата на несъстоятелността възнаграждението се определя по реда на чл. 6, ал. 1, т. 8.

(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 750 лв. за всяка фаза.

(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. за движими вещи и не по-малко от 1500 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена - на база данъчната оценка.

(6) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 1500 лв. Възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако имотите нямат пазарна цена - на база данъчната оценка.

(7) За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

(9) При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 300 лв.

Чл. 8.  (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението се определя по реда на чл. 7, ал. 2.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:

 1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 1250 лв.;
 2. за дела по Кодекса за социално осигуряване - 500 лв.;
 3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи - 750 лв.
 4. за дела по Закона за националната стандартизация - 600 лв.;
 5. в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител поЗакона за обществените поръчки възнаграждението се определя по реда на чл. 8, ал. 1 върху интереса, по който е определена държавната такса за производството; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя - 1500 лв.
 6. за дела по Закона за българските лични документи - 600 лв.;
 7. за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители - 800 лв.;
 8. по дела по Закона за защита на конкуренцията пред КЗК или съдебна инстанция - 1500 лв., а когато образуваното дело касае акт с материален интерес (наложена парична или имуществена санкция или друго), възнаграждението се определя по реда на чл. 8, ал. 1;
 9. по дела по Закона за защита от дискриминация пред КЗД или съдебна инстанция - 1500 лв.;
 10. по дела по Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни - 900 лв.

(3) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 1000 лв.

(4) За процесуално представителство, защита и съдействие пред административен орган възнаграждението се определя по реда на предходните алинеи.

Чл. 9.  За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 400 лв.

(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 1200 лв.

(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 1200 лв.

(4) За процесуално представителство в производство по отмяна на влязло в сила решение възнаграждението се определя по реда на чл. 7 или чл. 8, но не по-малко от 1000 лв. За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение или отговор на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство в открито съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по реда на чл. 7 или чл. 8, но е не по-малко от 750 лв.

(5) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 2000 лв.

(6) За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 600 лв.

(7) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 600 лв.

Чл. 10.  За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:

 1. за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
 2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2;
 3. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;
 4. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 - 350 лв.;
 5. за обжалване на действията на съдебен изпълнител - 400 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание - 600 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.

Чл. 11.  За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебен изпълнител, нотариус, съдия по вписванията и на длъжностно лице по регистрацията възнаграждението е 400 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 600 лв.

Раздел IV.
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Чл. 12.  Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1, а при извършване на процесуални действия в различни дни - по 250 лв. за всеки ден.

Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 600 лв.;
 2. до 5 години лишаване от свобода - 1000 лв.;
 3. до 10 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
 4. до 15 години лишаване от свобода - 2250 лв.;
 5. над 15 години лишаване от свобода - 3000 лв.;
 6. доживотен затвор - 6000 лв.;
 7. при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 750 лв.;
 8. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 900 лв.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.

(4) При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.

Чл. 14. (1) Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 250 лв.

(2) За защита по наказателно или административнонаказателно дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.

Чл. 15.  За изготвяне на въззивна или касационна жалба без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.

Чл. 16.  За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 300 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 600 лв.

Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

Чл. 18. (1) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 100 лв.

(2) Ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по реда на чл. 7, ал. 2 върху стойността на всяка наложена глоба, санкция и/или обезщетение.

(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 500 лв.

Раздел V.
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

Чл. 19.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 20.  За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 600 лв.

Чл. 21.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по глава IX, глава X и глава XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 600 лв.

Чл. 22.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 600 лв.

Чл. 23.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 800 лв.

Чл. 24.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 25.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 26.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 27.  За правна помощ и процесуално представителство, защита и съдействие на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 28.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 900 лв.

Чл. 29. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 600 лв.

Чл. 30. За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 800 лв.

Чл. 31. (1) За защита в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.

(2) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание минималното възнаграждение е в размер 3/4 от минималното възнаграждение по ал. 1.

Чл. 32.  За защита в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

Чл. 33. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 35.  За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 600 лв.

Чл. 35а.  За представителство, защита и съдействие на задържано лице по Закона за Министерството на вътрешните работи минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 36.  За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.

Допълнителни разпоредби

 • 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
 • 2а. За нерегистрираните поЗакона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение, като се дължи съобразно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.
 • 2б. При договаряне с клиенти юридически лица - болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на своята дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският съвет при условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от 1/4 от него.

Заключителни разпоредби

 • 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский