Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Облигационно право

В областта на Облигационното право адвокатска кантора "ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ" предлага следните правни услуги:

  • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
  • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
  • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори - за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит, заем и др.
  • Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
  • Договори за изпълнение на обществени поръчки;
  • Разваляне и прекратяване на договори - извънсъдебно и по съдебен ред;
  • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
  • Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане – обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;
  • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский