Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

НАЙ-ПОСЛЕ! Дружествата без дейност няма да подават "нулеви" декларации в НАП и в търговския регистър

НАЙ-ПОСЛЕ! Дружествата без дейност няма да подават "нулеви" декларации в НАП и в търговския регистър

Посрещнахме новата година с една хубава новина! От 01.01.2018г. влязоха промените в ДОПК и още няколко закона с цел намаляване на административната тежест върху бизнеса и гражданите.

Търговските дружества, които не са осъществявали дейност през данъчната година по смисъла на Закона за счетоводството и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, вече са освободени и от задължението за подаване на годишна данъчна декларация, съгласно чл. 92, ал. 4 от по Закона за корпоративното подоходно облагане, като според § 27, тази разпоредба се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за предходния период - за дейността на дружеството през 2017г. Или по-просто казано, ако през 2017г. не сте работили, не сте длъжни да подавате нулеви декларации и отчети. До този момент, неактивните дружества, следваше да подават в НАП, декларация (Обр. 1010а) "без дейност", което вече отпада.

Отпадат също така и ангажиментите на дружествата да обявяват годишните финансови отчети и в търговския регистър, но все пак остава задължението предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, да декларират това обстоятелство в срок до 31-ви март на следващата година.  За тази декларация не се дължат такси към търговския регистър, като по този начин се спестяват, средства на неработещите предприятия, а от друга страна администрацията ще бъде облекчена.

Въпреки това не трябва да пропускате задължението си да декларирате обстоятелството, че не сте извършвали дейност пред Националния статистически институт, срокът за което вече е съкратен с един месец. Декларирането става, чрез бланка по техен образец и следва да се извърши в срок до 30 април 2018година. Бланката на декларацията за неактивност е достъпна на сайта на Националния статистически институт и може да бъде подадена и онлайн, чрез информационната система на НСИ, достъпна на адрес https://isbs.nsi.bg. Декларацията за неактивност през 2017г., след като бъде подписана, подпечатана и сканирана, може да изпратите и на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра, или да я подадете на хартиен носител по пощата или в съответните териториални структури на НСИ.

Промените в ДОПК предвиждат "хартиените" удостоверения да се издават служебно и по електронен път. Информацията от редица удостоверения и справки, които граждани и фирми е трябвало да подават към администрацията в България, ще се събира вече по служебен път, а също така такива справки и удостоверения, ще може да се заявяват и да се получават по електронен път, което ще облекчи значително, както бизнеса, така и обикновените граждани. От друга страна законодателя се надява, че електронният обмен на данни ще спре използването на фалшиви удостоверения.

Още няколко закона се поправят с преходните и заключителни разпоредби на ДОПК, сред коитоЗаконът за местните данъци и такси, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за ДДС, Законът за счетоводството, Законът за акцизите и данъчните складове и други, с чиито текстова също се въвеждат административни облекчения за бизнеса.

С промените в ДОПК се дава и достъп на данъчните власти до информация за борбата с изпирането на пари. Изменението е свързано с транспониране на европейска директива, срокът за което изтече в края на миналата година. Така и данъчните вече ще имат информация за действителните собственици на фирми и активи, съгласно регламента на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

 

Авторадв. Елена Топузанова

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский