Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

НЕПЛАЩАНЕТО НА ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

НЕПЛАЩАНЕТО  НА  ИЗДРЪЖКА  НА  ДЕТЕ  Е  ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Не плащането на издръжка на дете от родителя, който е осъден да заплаща такава, с влязло в сила съдебно решение, е престъпление съгласно чл. 183 от Наказателния кодекс.

Издръжка е предоставянето на средства от едно лице на друго, което има нужда от тези средства. Обикновено между тези лица има семейна връзка, а в най-често срещаният случай това е издръжка на дете, от родителя на който не са предоставени родителските права.   

Ако лицето, което е осъдено да плаща издръжка, в нарушение на съдебното решение не изпълнява тези свои задължения, това може да доведе до неблагоприятни за него последици, а те могат да бъдат: образуване на изпълнително дело или осъдителна присъда от наказателен съд, тъй като неплащането на издръжка за повече от два месеца е престъпление по българския Наказателен кодекс.

Ако се образува изпълнително дело, държавният или частният съдебни изпълнители могат да съберат дължимото по принудителен начин. Първо се дава срок за доброволно изпълнение и, ако не се плати, се пристъпва към други действия - запор върху трудовото възнаграждение (при което работодателят удържа сумите от заплатата и ги превежда директно на съдебния изпълнител), запор върху банковите сметки, запор върху автомобил или други движими вещи или възбрана върху недвижим имот (забрана да се продава този имот) - като веднъж наложена, възбраната може да продължи с години, докато отпадне задължението за издръжка, дори и последната да се плаща редовно.

В тези случаи разходите на длъжника значително се увеличават, понякога дори надхвърлят размера на неплатената издръжка, защото в тези разходи влизат таксите за образуване на изпълнително дело, таксите за отделните изпълнителни действия, както и адвокатското възнаграждение(сумата заплатена на адвокат, образувал и водил делото пред съдебния изпълнител).

Съществува хипотеза, при която, ако в изпълнителното дело се установи невъзможност за плащане от длъжника, поради болест, липса на работа или средства, плащането да се извършва от държавата, като в този случай тя се явява заместител на този, който е осъден да плаща издръжката.

Ако лицето имащо право на издръжка или неговия законен представител реши, може да подаде жалба, при което да бъде образувано досъдебно производство за престъпление от общ характер и с обвинителен акт на прокурор да бъде повдигнато обвинение пред съда за престъпление по чл. 183 от Наказателния кодекс. В този случай е без значение, дали има образувано изпълнително дело или не. Ако лицето, което е осъдено да плаща издръжка, съзнателно не изпълнява  задължението си и не изплаща дължимата издръжка два или повече месеца се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация. Същото наказание се налага и на онзи, който нарочно се постави в невъзможност да дава издръжка, било като прехвърли имуществата си или по друг начин. А ако се случи повече от един път при додадена жалба - наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.

адв. ЕЛЕНА ТОПУЗАНОВА

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”

 

 

                 

 


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский