Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ОТ СЪПРУГАТА ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПАЗИ ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГА СИ СЛЕД РАЗВОДА

ОТ СЪПРУГАТА ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПАЗИ ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГА СИ СЛЕД РАЗВОДА

При сключване на брак, всеки от бъдещите съпрузи заявява дали запазва своето фамилно име или ще приеме фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето. Като фамилно име може да се приеме или добави името на другия съпруг, с което той е известен в обществото. По традиция в България, съпругата приема фамилното име на съпруга си, но и обратната ситуация е възможна. При развод обаче отново се поставя въпросът за фамилното име, може ли съпругът приел фамилното име на другия съпруг да го запази или следва да възстанови фамилното си име от преди сключване на брака.

Този въпрос е получавал различен отговор през годините. В Семейния кодекс приет през 1968г. (отменен) чл. 26 е гласял, че „След развода съпругът не може да носи фамилното име на другия съпруг, когато последният се противопостави, освен ако има важни причини за това. При изменение на обстоятелствата съдебното решение, относно запазването на фамилното име на единия съпруг може да се измени по искане на другия съпруг“. С приетия през 1985г. (също отменен) Семеен кодекс решението на въпроса е дадено в чл. 103, съгласно който след развода съдът може да постанови съпругът да носи името на другия съпруг, ако последният е съгласен. Ако единият съпруг е станал известен с името на другия, съдът може да реши той да продължи да носи същото име. При изменение на обстоятелствата бившият съпруг може да поиска другият съпруг да престане да носи неговото име.

Видно от посочените разпоредби е, че дали съпругът приел фамилното име на другия може да го запази зависи от волята на съпруга, чието фамилно име е прието. С приемането на новия Семеен кодекс от 2009г., приложим и към настоящия момент, въпросът за фамилното име след развода е решен по противоположен начин. Съгласно чл. 53 от СК „След развода съпругът може да възстанови фамилното си име преди този брак.“. При анализа на трите правни норми – новата и тези по отменените кодекси, е видно, че съгласието на единия съпруг за запазване фамилното му име от другия е заменено изключително от волята на съпруга, приел името на първия, при прекратяването на брака. С други думи казано, съпругът приел фамилното име на другия съпруг, може да реши дали да запази името и след развода, като съгласието и волята на другия съпруг са без правно значение ( в този смисъл е и Решение № 245 от 17.05.2012г. по гр. д. № 1058/2011г. на ВКС, IVг.о.).

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский