Комплексные квалифицированные юридические услуги и юридические консультации

МОГАТ ЛИ ДАНЪЧНИТЕ ВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДА ОТПАДНАТ ПО ДАВНОСТ ?

МОГАТ ЛИ ДАНЪЧНИТЕ ВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ДА ОТПАДНАТ ПО ДАВНОСТ ?

Много пъти са ни задавали въпрос - трябва ли да си платя данъците, ако са минали пет години и погасяват ли се по давност(с изтичането на определен срок) данъчните задължения? Отговорът не е еднозначен, затова в тази статия, ще опитам накратко да внеса яснота по въпроса.

ДА - ако имате задължения към НАП/данъчни или други/, те могат да "отпаднат", ако е минал т.нар. давностен срок - период, след изтичането на който, задълженията се считат погасени по давност - т.е. не могат да бъдат търсени по съдебен ред!!!

Задълженията към НАП представляват публични вземания, на основание чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. и за тях се образуват изпълнителни дела от публични изпълнители от отдел „Принудително изпълнение“ в дирекция „Събиране” при ТД на НАП. При образване на изпълнително дело за събиране на публични вземания, редът за погасяване при настъпила давност на този вид задължения е в следната последнователност: разноски, главница, лихви. Съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК, давността за публичните вземания е 5 години, като започва тече от 1-ви януари на годината, следващата годината, в която е възникнало задължението, освен ако в закон не е предвиден по-кратък срок. Т.е. ако задължението ви е било за 2015г., петте години започват да текат от 01.01.2016г.. Лихвите върху публични вземания също имат характер на публични вземания, поради което и за тях се прилага петгодишната давност по ДОПК.

НО!!! ВАЖНО е да се знаете, че давността СПИРА ДА ТЕЧЕ при определени обстоятелства, а се прекъсва с предприемане на всяко едно действие по принудително изпълнение на задълженията и започва да тече нова такава...

Всички основания за спиране на давността са изброени изчерпателно в чл. 172, ал. 1 от ДОПК - давността спира да тече, през времето, през което се води производство по установяването или обжалването на акта, с който са установени задълженията, при налагането на обезпечителни мерки и т.н.... 

Какво по-конкретно значи това? - Например, ако след като е започнал да тече давностния срок, данъчния орган констатира, че имате неплатени задължения и стартира производство по установяването им(ревизия), за периода от началото на ревизията до приключването й със съответния акт, ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ! По същия начин стои въпросът, ако сте обжалвали акта за установяване на задълженията или този с който ви е наложена санкция, като всички основания за спиране са изброени в чл. 172, ал. 1 от ДОПК.  

Давността СПИРА ДА ТЕЧЕ, също така и при вече образувано изпълнително производство за събиране на задълженията ви, ако публичният изпълнител наложи обезпечителна мярка върху ваша собственост - напр. запор на банкови сметки, запор върху трудово възнаграждение или други вземания на длъжника, запор върху превозни средства или друго движимо имущество, вещи или стоки както и възбраната върху недвижими имоти. Всяко едно от тези действия представлява обезпечителна мярка и извършено от публичния изпълнител, спира петгодишния давностен срок. От този момент нататък, за конкретните вземания/задължения/ ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ!!! В този случай, дори и да не се пристъпи към принудително изпълнение, върху имуществото ви, задълженията ви не се погасяват, освен след изтичането на 10-годишната абсолютна давност.

ДАВНОСТТА СЕ ПРЕКЪСВА в два случая - с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение от публичния изпълнител - това са всички действия на публичния изпълнител, имащи за цел да съберат принудително задълженията ви. В производствата по събиране на данъчни и осигурителни задължения, за момента административните съдилища приемат, че давността се прекъсва и с изпращането на покана за доброволно изпълнение (което не е така в производствата по ГПК и с оглед на разнопосочната съдебна практика се очаква ВКС и ВАС да се произнеса с едно общо Тълкувателно решение по тълк. дело № 1/2017г.). След всяко прекъсване на давността, започва да тече нов петгодишен срок!!!

Т.е. спирането на давността е обосновано от определено събитие - визирано в закона, до началото на което давността е текла и след преустановяването на което, давността ще продължи да тече. След срока за който е спряла, давността продължава тече от там, докъдето е била изтекла, а в случай, че е прекъснала започва да тече нова петгодишна давност.

Изчисляването на сроковете се прави въз основа на документите по изпълнителното дело във всеки конкретен случай. Препоръчително е да се обърнете към адвокат, който като се запознае с вашия проблем и с цялото производство, за да може да ви отговори на въпроса, дали за вашите задължения е настъпила давност или все още не е, преди да предприемате някакви действия.

Едва СЛЕД изтичането на 10-годишен давностен срок(т.нар. абсолютна давност), считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати задължението, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността, освен ако задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника. На основание чл. 173 ал. 2 от ДОПК, след изтичането на абсолютната 10 годишна давност НАП служебно следва да отпишат задължението.

ВАЖНО е да знаете и следното!!! :

Погасителната давност не е процедура за погасяване на дълг!!!(каквото неправилно схващане битува) След изтичане на давностния срок, задълженията ви не са "опростени", а е погасена правната възможност те да бъдат събрани принудително - чрез съдебна процедура или санкция. Т.е. задълженията продължават да съществуват и длъжникът продължава да дължи, но възможността НАП да си ги събере е ограничена до доброволно плащане или прихващане.

Давността, също така не се прилага служебно, освен ако не е изтекла абсолютната давност от 10-години! Т.е. ако смятате, че имате задължения погасени по давност, обърнете се към адвокат, който да ви изчисли сроковете и да Ви изготви заявление или съответно възражение, с което да тези Ваши задължения да бъдат отписани. В противен случай те ще "висят", като неплатени в системата на НАП, докато не изтекат 10 години, а ако платите няма да имате основание да си ги търсите, като недължимо платени!!!

В последните години общинската и други администрации, обвързват предоставянето на услуги, с това дали сте си платили данъците или не и например и отказват издаването на документи на нередовните платци, като по този начин се цели по-висока събираемост на задълженията.

 

Автор: адв. Елена Топузанова

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский