Комплексные квалифицированные юридические услуги и юридические консультации

Данните за необслужвани кредити в Централния кредитен регистър могат да бъдат коригирани след 5 год

Данните за необслужвани кредити в Централния кредитен регистър могат да бъдат коригирани след 5 год

Ако имате необслужвани кредити (т.нар. лоши кредити), или сте закъснели с вноски по кредити, информацията за това се съдържа в Централния кредитен регистър. Това е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и/или други финансови институции отпускащи кредити. Тази информационна система съхранява данни за кредитното досие на всички физически и юридически лица, които са теглили кредит и за размера на теглените от тях кредити. В този регистър се съдържа и Информация за кредитната задлъжнялост за клиентите - т.е. данни, както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен период. Това означава, че ако не сте плащали редовно кредита си, ще бъдете отбелязани, като нередовен платец и дори да сте заплатили задълженията си на по-късен етап, информацията за необслужвания редовно кредит ще продължи да се пази в Централния кредитен регистър за срок от 5 години, а за вас ще бъде изключително трудно да получите нов банков кредит през този период.

Всички банки, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, имат право да получават он-лайн информация, за да проверят и оценят кредитната задлъжнялост на техните клиенти. В тази връзка, всички кредитори имат задължението ежемесечно да подават информация в електронен вид за всички кредити на техните клиенти и за настъпилите изменения по тези кредити до окончателното им погасяване. Това означава, че тези справки съдържат подробна информация за всеки клиент, относно текущото състояние на предоставения му кредит, дали е просрочен, размер на натрупани задължения, както и дали е погасен.

Всяко лице има право да поиска от Българската народна банка информация, относно кредитната си задлъжнялост, която се съдържа в Централния кредитен регистър. Заявлението за информация е писмено и се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до банката или съответната финансова институция, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението, съответната институция е длъжна да го разгледа и да предостави своя писмен отговор до заявителя. В случай, че кредитора откаже да коригира така подадената информация за вас, но вие считате, че сте в правото си да искате корекция на информацията, свързана с кредитната ви задлъжнялост /напр. сумата е различна от дължимата, дълга ви е погасен по давност, поради плащане и др./ може да се обърнете към адвокат, който да инициира процедура по чл. 24 от Наредба № 22 от 16.07.2009г. на БНБ, за коригиране на информацията в Централния кредитен регистър, или пък да предприеме адекватни действия по защита на вашите интереси(евентуално завеждане на дело срещу кредитора), след което и при положителен за вас резултат/влязло в сила съдебно решение/, да се поиска от съответната институция да коригира информацията за вашия кредит, която се съхранява в Централния кредитен регистър.

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский