Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ВНИМАВАЙТЕ КАКВО ПОДПИСВАТЕ И ПЛАЩАТЕ, АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ НАСЛЕДСТВО!!!

ВНИМАВАЙТЕ КАКВО ПОДПИСВАТЕ И ПЛАЩАТЕ, АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ НАСЛЕДСТВО!!!

Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Отказът от наследство е формален, изричен писмен акт, но неприемането на наследството, също се ползва с правните последиците при отказ от наследство. Съгласието на останалите наследници не е необходимо, за да бъде отказът правно валиден. Отказът се прави с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството. В този случай отказът се вписва в особена книга - чл. 52 във вр. с чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството и поражда действие от датата на вписването му.

Важно е да се отбележи, че наследникът може да се откаже от наследството, само ако не го е приел!!! Отказ направен след като е прието наследството е недействителен и всяко заинтересовано лице може да се позове на недействителността. А всяко действие, предприето спрямо наследството, може да се тълкува, като действие по приемане на същото, не само получаване на права от наследодателя, но и погасяване на негови задължения. Така например заплащането на каквато и да било част от задължение на наследодателя по договор за кредит, се счита за приемане на цялото наследство, като съвкупност от права и задължения. Дори и в последствие да има направен формален отказ, същият може да се оспорва, като недействителен от кредитора.  

Ако от датата на заявлението за отказ до датата на вписването му или преди това, наследството е прието, то отказът е недействителен. Веднъж отказало се от наследство лице, се счита, че никога не е бил наследник. Той не може да оттегли своя отказ. Наследникът губи всички облаги, но се освобождава от всички тежести, с които е обременено наследството. Отказът от наследство, направен под условие, за срок или за част от наследството e недействителен (чл. 54, ал. 1 от ЗН). Не се допуска и оспорване на отказа, поради грешка.

Правните последици при отказ от наследство на единият от наследниците, е че се уголемява делът на останалите.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский