Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Може ли да се регистрира промишлен дизайн, на който е изтекла регистрацията?

Може ли да се регистрира промишлен дизайн, на който е изтекла регистрацията?

По смисъла на Чл. 3. (1) от Закона за промишления дизайн, за такъв се счита видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Съгласно чл. 4 от същият закон, лицето, създало дизайн, има право на авторство по този закон. Това право е безсрочно и непрехвърляемо и се ползва от защита по този закон, независимо от защитата, която може да получи и по други закони.

Правото върху дизайн се придобива, чрез регистрацията му от автора в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявка за регистрация и е от категорията на изключителните права. За да бъде регистриран един промишлен дизайн, като такъв, трябва да бъде нов и оригинален, т.е. няма как да се подаде заявление за регистрация на същият дизайн, дори и след изтичането на регистрацията му.

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката, след което регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по още 5 години – т.е. закрилата върху дизайна може да бъде за общо 25 години.

Правото върху регистриран дизайн включва правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица, без негово съгласие, да копират или да използват в търговската си дейност дизайн, включен в обхвата на закрила. Използването на дизайна включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрилата, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели.

Правата върху промишлен дизайн могат да бъдат прехвърляни от притежателят, също така притежателят им може да разреши използването на дизайна с лицензионен договор.

Действието на регистрацията на промишлен дизайн се прекратява със изтичането на 10годишният срок, ако не бъде подновена, а ако е подновена след изтичането на срока за който е подновена, а също така и с отказа на притежателя й. С прекратяването на действието на регистрацията се погасява и правото върху дизайна и всеки може свободно да използва съответния дизайн, по начин какъвто намери за добре, без да е необходимо съгласието на автора му.

Регистрацията на дизайн се подновява по искане на притежателя на правото върху дизайна, като искането за подновяване може да се подаде в последната година на срока или срещу заплащане на допълнителна такса до 6 месеца след изтичането на този срок. След изтичането на този срок, подновяването на регистрацията се отказва с решение на председателя на Патентното ведомство.

При интерес за конкретен дизайн, може да бъде направена официална справка в Патентно ведомство, относно правния статус на регистрирания дизайн.

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский