Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Кога и как може да се използва изобретение, което вече е патентовано в България?

Кога и как може да се използва изобретение, което вече е патентовано в България?

Патентът удостоверява наличието на патентоспособно изобретение, приоритета, авторството и изключителното право на патентопритежателя върху изобретението. Патентоспособни са изобретенията от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Т.е. не може да се запази патент върху произведение, което Вече е било патентовано.

Съгласно чл. 16 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, срокът на действие на патента е двадесет години от датата на подаване на заявката. За поддържане действието на патента се заплащат годишни патентни такси, като за начало на всяка патентна година се счита датата на подаване на заявката за патент, а първата патентна година започва да тече от тази дата. Годишната патентна такса за всяка следваща патентна година се заплаща предварително най-късно в последния ден на месеца, в който изтича предходната патентна година. Плащането не може да се прави за повече от една патентна година.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗПРПМ, патентът прекратява действието си при:

1. изтичане на срока, за който е издаден;

2. отказ на патентопритежателя - от датата на получаване в Патентното ведомство на писмено заявление от патентопритежателя. Отказът от патент на един от съпритежателите не прекратява действието на патента, който остава в притежание на останалите;

3. неплащане на такси за поддържане на патента в сила - от датата на изтичане на срока по чл. 33, ал. 3, който гласи, че патентът запазва действието си при неспазване на срока, ако до шест месеца след изтичането на този срок патентопритежателят внесе дължимата такса в двоен размер.

С прекратяването на действието на патента върху едно изобретение, отпада и забраната трети лица да го използват без съгласие на патентопритежателя – т.е. всеки може да използва изобретението, както намери за добре.

Правата върху патентовано изобретение могат да бъдат прехвърлени от патентопритежателят и чрез лицензионен договор, чрез който може да се предостави изключителна, неизключителна, пълна или ограничена лицензия.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский