Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ВНИМАНИЕ: КОГА ЖИЛИЩЕТО МИ Е НЕСЕКВЕСТИРУЕМО И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕНО ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ?

ВНИМАНИЕ: КОГА ЖИЛИЩЕТО МИ Е НЕСЕКВЕСТИРУЕМО И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕНО ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ?

Съгласно чл. 444, т. 7 от ГПК несеквестируемо е жилището на длъжника, ако нито той, нито някой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, горницата се продава, ако са налице условията на чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността - ако могат да се използват самостоятелно без значителни преустройства и без неудобства по-големи от обикновените. Достатъчно за жилищните нужди на едно лице и неговото семейство се счита: на едночленно семейство - 25 кв.м., на двучленно семейство - 40 кв.м., на тричленно семейство - 55 кв.м., на четиричленно семейство - 70 кв.м. жилищна площ, а на семейство с 5 и повече членове - по 15 кв.м жилищна площ в повече за следващите членове. В тази площ не се включват кухненските боксове, спомагателните помещения /баня, тоалетна, коридор, изба и пр./.

Целта е да се гарантира на длъжника, че принудата върху него ще бъде упражнена в такива рамки, които да не застрашават съществуването му и възможността да преживява нормално за в бъдеще. В този смисъл е решение № 456/25.06.2010г., по гражд. дело №1294/2009г. на IV-то гражд. отделение на ВКС

Ако обаче длъжникът е отчуждил(продал, подарил или по какъвто и да е начин е прехвърлил собствеността), както и ако е заложил или ипотекирал това свое единствено жилище, въпреки, че е било несеквестируемо, се счита, че той сам се отказва от защитата, която законът му предоставя, чрез несеквестируемостта.

При разпоредително действие(продажба, дарение, замяна(не за жилище, а за друга вещ), ипотека, залог, и т.н.) несеквестируемостта отпада, тъй като по този начин, длъжникът признава, че не се нуждае от имуществото си и от разпореждането се облагодетелства друг, вместо да бъде удовлетворен кредиторът.

Няма законова пречка длъжникът да може да се разпорежда с имуществото си чрез залог, ипотека, дарение, замяна или продажба на трето лице, но така той намалява своето имущество, което служи за обезпечение на кредитора. Несеквестируемостта, като пречка за реализиране на принудителното изпълнение отпада и по отношение на това имущество вече може да бъде предприето принудително изпълнение, чрез изнасянето на имота публична продан.

За пълнота на изложението, следва да уточня, че въпреки че единственото жилище е несеквестируемо, върху него може да бъде наложена възбрана, тъй като това е вид обезпечение, но въпреки възбраната, жилището не може да бъде принудително продадено от съдебен изпълнител. В случай, че получите съобщение за насрочена публична продан върху ваше единствено жилище, което считате, че е несеквестируемо, желателно е веднага да се обърнете към адвокат, за да получите надлежна защита на правата си

 

Автор: адв. Елена Топузанова

 

Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский