Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ВНИМАНИЕ ШОФЬОРИ!! СПИРАТ КОЛАТА ОТ ДВИЖЕНИЕ ЗА 6 МЕСЕЦА, АКО УПРАВЛЯВАТЕ С ИЗТЕКЛА ШОФЬОРСКА КНИЖКА

ВНИМАНИЕ ШОФЬОРИ!! СПИРАТ КОЛАТА ОТ ДВИЖЕНИЕ ЗА 6 МЕСЕЦА, АКО УПРАВЛЯВАТЕ С ИЗТЕКЛА ШОФЬОРСКА КНИЖКА

Освен наказанието глоба, в последното изменение на Закона за движение по пътищата, влезли в сила от 21-ви януари 2017г., в чл. 171, т. 2а е предвидено спирането на колата от движение за срок от шест месеца до една година, на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление, както и на собственик, чието МПС е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.

Т.е. шофирането без книжка е приравнено на шофирането, след употреба на алкохол или наркотици и няма значение, дали автомобила е управляван от собственика му или от друго лице, на което той го е предоставил. Спират колата от движение, чрез временното прекратяването на регистрацията й, като органите на реда свалят на място регистрационните табели на автомобила.

Спорен е момента, кои шофьори се включват в групата „непритежаващи съответно свидетелство за управление“ и дали в тази категория влизат и тези с изтекъл срок на свидетелствата. Според "Пътна полиция", шофьорите с изтекъл срок на валидност на книжките се третират като тези, които не "притежават съответно свидетелство за управление". Същевременно обаче, съдебната практика, както по много други въпроси и в случая е противоречива.

В една част от решенията на административните съдилища, се споделя становището, че ако "...свидетелството за правоуправление на едно лице е с изтекъл срок, това не прави лицето неправоспособен водач, защото наличието на този документ само удостоверява правоспособността, не я поражда и съответно изтичането срока на документа не лишава водача от придобитото право да управлява МПС, а единствено превръща свидетелството в нередовен документ по смисъла на §1, т.2, б.“ж“ от ДР на ЗБЛД, което няма за последица загуба на придобитата вече от лицето правоспособност да управлява МПС…“. (Решение № 706 от 14.04.2015г. по КНАХД № 250 по описа на Административен съд – гр. Бургас за 2015г.), но в друга група решения, се застъпва тезата, че „За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство, а за да е валидно, свидетелството за управление трябва да отговаря кумулативно на две предпоставки: да е валидно, както по отношение на срока, така и по отношение на управляваната категория на МПС. И само при едновременното наличие и на двете предпоставки СУМПС ще е "съответното свидетелство за управление...“ (Решение № 672 от 20.03.2014г. по КНАХД № 4430 по описа на Административен съд – гр. Варна за 2013г.

Проблемът, относно навременното подновяване на СУМПС, се задълбочава и поради факта, че последна инстанция по тези дела са съответните административни съдилища и същите не достигат до разглеждане пред Върховния административен съд, който да уеднакви практиката по поставения въпрос, поради което е абсолютно наложително ВАС да се произнесе с решение, с което да се прекрати противоречивата практика на административните съдилища и да се създаде една правна сигурност, още повече в светлината на налаганите драстични санкции.

За да не се стига до наказание, Ви съветваме, да проверите и подновите в срок, притежаваните от Вас свидетелства за управление на моторно превозно средство (СУМПС), като имате предвид, че минималният срок за подновяване е 10 работни дни.

За целта следва да подадете заявление в КАТ, което ви се дава автоматично попълнено от служителя и след като проверите коректността на отбелязаните в него данни, следва да го подпишете. Към заявлението задължително се прилага и медицинско свидетелство, което можете да получите от личен лекар или от най-близкото медицинско заведение. При подаване на заявление, поради промяна в постоянния адрес от една административна област в друга се попълва и заявление за промяна на местоотчета на водача. Заплаща се и държавна такса, като квитанцията се прилага към заявлението. Можете да избирате между „обикновена услуга“, при която шофьорската ви книжка ще бъде издадена до 30 и „бърза услуга“ – до 10 работни дни.

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский