Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ВЪЗБРАНА НА ИМОТ – КОГА, КАК И ЗАЩО СЕ НАЛАГА И КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ

ВЪЗБРАНА НА ИМОТ – КОГА, КАК И ЗАЩО СЕ НАЛАГА И КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ

Често пъти се казва, че даден имот е възбранен, но какво всъщност значи това. Възбрана на даден имот се налага от съдия изпълнител в рамките на изпълнително производство или като обезпечение. Възбраната представлява една превантивна мярка, която гарантира възможността на кредитора ако длъжникът му не изпълни задължението си, то този имот да бъде изнесен на публична продан и той да получи вземането си от цената на имота. В същото време възбраната е и тежест върху имота, вследствие на която никой не би пожелал да закупи същия, поради възможността да му бъде отнет в рамките на изпълнителното производство.

Следва да се има предвид, че възбраната може да бъде наложена и още преди да бъде получена поканата за доброволно изпълнение с цел да се предотврати умишлено некоректно поведение от страна на длъжника. Тъй като налагането на възбрана не представлява същинско изпълнително действие няма предвиден ред за нейното обжалване, като дори е допустимо да бъде наложена възбрана и на несеквестируем имот.  Също така върху един имот могат да бъдат наложени няколко възбрани от различни кредитори, като редът на удовлетворяване на вземанията съответства на реда на вписване на възбраните.

След като вече има вписана възбрана, по искане на взискателя, съдебният изпълнител може да премине към опис на имота, като насрочва дата и час. Ако при извършване на описа имотът се намира във владение на трето лице, същото може да обжалва описа на основание, че той именно е собственика, а не длъжника по изпълнителното дело. Трябва да се има предвид, че срокът за обжалване е много кратък – едноседмичен, като жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд, а срокът тече от извършване на действието (описа), ако страната е присъствала или е била призована, а в останалите случай – от деня на съобщението.

Описът може да се обжалва и от длъжника, когато той смята, че е насочен срещу имот, който е несеквестируем. Несеквестируемо е жилището на длъжника, когато нито той, нито някой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това дали длъжникът живее в него. Следва да имате предвид обаче, че ако кредитор (взискател) по изпълнителното дело е банката, която ви е отпуснала ипотечен кредит за закупуване на този имот и сте учредили ипотека върху него в полза на банката, то дори и това да ви е единствено жилище на нея не можете да противопоставите несеквестируемостта на същото. Но ако изпълнителното дело срещу Вас е от друг кредитор (физическо лице, мобилен оператор или дори друга банка), то имате пълно право да поискате отмяна на изпълнителното действие (описа), поради това, че този имот е единственото Ви жилище, независимо от факта, че има учредена ипотека върху него.

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский