Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Ако ви отменят наказателното постановление, държавата вече ще ви възстановява вредите от него

Ако ви отменят наказателното постановление,  държавата вече ще ви възстановява вредите от него

Получаването на наказателни постановления за налагане на глоби, имуществени санкции и други административни наказания е много често срещано, особено през последните няколко години. Когато човек получи такова наказателно постановление и смята, че не дължи заплащане на наложената в него глоба, поради това, че не е извършил вмененото му нарушение или защото е нарушена административната процедура при установяване на нарушението или съставяне на акта за него, то пред него единствената възможност е да поиска отмяна на незаконосъобразното наказателно постановление по съдебен ред. При това положение напълно нормално и правилно е човекът да потърси услугите на адвокат, който да организира защитата му и да го представлява в съдебното производство. Обаче възниква следния проблем – съдът постановява решение, с което отменя наказателното постановление, като незаконосъобразно, но въпреки това отказва да възстанови разноските направени за адвокат. Така се стига до абсурдната ситуация, при която на човек на който е наложена глоба от 50лв., която смята за неоснователна трябва да реши дали въпреки това да я плати, защото в противен случай следва да заплати минимум 300лв. адвокатски хонорара, който няма да му бъде възстановен дори и ако спечели делото.

Проблемът идва от това, че за разлика от принципа в гражданското право (загубилият делото заплаща разноските, които са направени от спечелилия), при административнонаказателните производства в закона (ЗАНН и НПК), не е предвидена правна възможност - за възстановяване на направените съдебни разноски. Такава възможност съществува единствено, ако се образува друго производство - по реда на чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ - за обезщетяване на имуществените вреди от незаконосъобразните наказателни постановления. Въпреки това изходът от тези дела също беше неясен, тъй като една част от съдебните състави приемаха, че разноските направени за адвокатско възнаграждение не представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ (каквото е условието, за да бъде присъдено обезщетение). Това наложи необходимостта ВАС да се произнесе с тълкувателно решение по въпроса: "При предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им"? 

В рамките на образуваното по този въпрос тълкувателно дело № 2/2016г., съдиите от върховния административен съд стигнаха до обоснованото заключение, че изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната на незаконосъобразните постановление, представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон, респективно представляват вреда. Т.е. ако ви отменят наказателното постановление, държавата вече ще ви възстановява вредите от него, тъй като увреденият следва да бъде обезщетен.

Приетото решение в посоченото тълкувателно дело на ВАС е от изключително значение, защото създава сигурност за хората, че при отмяната на едно незаконосъобразно наказателно постановление, те ще могат да възстановят направените от тях разноски в съдебното производство по отмяната му.  

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский