Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ПРЕДИ ДА ПЛАТИТЕ СТАРИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НЕ Е ИЗТЕКЛА ДАВНОСТТА ИМ!

ПРЕДИ ДА ПЛАТИТЕ СТАРИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НЕ Е ИЗТЕКЛА ДАВНОСТТА ИМ!

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ

Много хора попадат в ситуация, в която получават писмо по пощата или обаждане по телефона от така нашумелите през последните години колекторски фирми, че имат задължение към кредитора „Х“, което следва да заплатят в най-кратък срок, в противен случай сумата ще бъде събрана по съдебен ред. Често пъти това са суми, за които по една или друга причина вие дори не предполагате, че дължите, като най-често причината е че задължението е от преди години и никой до този момент не вие е потърсил за него. Най-честите случаи са свързани със задължение към мобилни оператори или интернет доставчици, защото ви е останала последна неплатена сметка или неустойка за предсрочно прекратяване на договор. Но могат да бъдат и за задължения  например към енергоразпределителни дружества, топлофикация, ВиК, задължения по  банков кредит или други. За всички тях обаче е приложим института на погасителната давност и това е първото нещо, което следва да имате предвид при получаването на какъвто и да е вид покана за заплащане на задължение.

Какво означава погасителна давност?

Погасителната давност, най-просто казано е законоустановен период от време, през който вашият кредитор бездейства, не предприема нищо, за да събере вземането си към вас, а след изтичането на този период от време той вече не може да го направи по принудителен ред. Погасителната давност е уредена с императивни правни норми, т.е. страните по договора не могат да уговорят нещо различно от предвиденото в закона – не могат да удължат или намалят давностните срокове или предварителното да се отказват от последиците на давността, ако въпреки това такива клаузи са вписани, то същите са нищожни, не пораждат действие и вместо тях се прилагат законовите разпоредби. Общата давност, за случаите, за които не е предвидено нещо друго е 5 години, но има и тригодишни, едногодишни, шест и три месечни давностни срокове.

С изтичането на 3-годишна давност се погасяват вземания за периодични плащания. Това са задълженията по договори с периодично изпълнение – задължения за наем, задължения към мобилни оператори, интернет доставчици, за лихви, към топлофикация, ВиК и други. Тригодишната давност е приложима и за задължения за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност и други.

С изтичането на 1-годишна давност се погасява правото да се унищожи договор, сключен поради крайна нужда и крайно неизгодни условия.

С изтичането на 6-месечна давност се погасява правото на купувача да претендира недостатъци от продажбата на движима вещ.

На практика това означава, че ако вие сте имали задължение към мобилен оператор да заплатите сметката си на 1 юни 2013г., но вие не сте го направили, то от този момент вие вече сте в забава, но и от този момент започва да тече погасителната давност и тъй като това е задължение за периодично плащане, то се погасява с изтичането на три години. Така, ако кредиторът ви - мобилният оператор, ви потърси на 2 юни 2016г. и поиска от вас да заплатите задължението си по фактура, което е следвало да платите на 1 юни 2013г., то вие имате пълното право да откажете плащане по тази фактура, тъй като същото е погасено по давност. По този начин задължението ви продължава да съществува, но кредиторът ви не може да ви принуди да го заплатите, единствено от вас зависи дали ще го направите или не. Следва да имате предвид, че в ако в момента, в който ви поканят вие не знаете или не съобразите, че задължението ви е погасено по давност и го заплатите след това не можете да си искате парите обратно, защото както вече казахме самото задължение продължава да си съществува.

Важен момент е и че давността тече за всяко задължение отделно, т.е. ако се върнем на горния пример – имате задължение, което е следвало да платите на 1 юни 2013г., но имате и неплатена фактура от 1 юли 2013г., кредиторът ви кани да платите на 2 юни 2016г., в този случай задължението ви от 1 юни 2013г. вече е погасено по давност, но задължението ви от 1 юли 2013г. все още не, което означава, че кредиторът ви може по принудителен ред да събере вземането си, но само за задължението ви с падеж 1 юли 2013г..

Погасителната давност, макар и законовоустановена, не поражда действие автоматично, за да се ползвате от този институт трябва да направите възражение за изтекла давност. Ако кредиторът ви предяви съдебен иск за вземането си към вас, което макар и да е погасено по давност, ако вие не направите възражение пред съда в този смисъл, то съдът ще постанови осъдително решение и в този случай вие вече няма да може да откажете плащане. Погасителната давност за влезлите в сила съдебни решения е винаги 5 години без значение какъв е бил срок за погасителна давност за задължение, за което сте осъден. Например имате задължение за периодично плащане, чиято давност е три години, кредиторът ви предявява иск и съдът постановява решение, с което ви осъжда да платите това задължение, в този случай, ако след влизане на решението в сила, кредиторът ви бездейства в продължение на 5 години, т.е. не образува изпълнително производство срещу вас, а след изтичане на 5 години ви поиска изпълнение, то тогава вече отново можете да се позовете на погасителната давност. 

Давността може да бъде прекъсвана, това става с всяко действие на кредитора насочено да събере вземането му. Действието на кредитора може да се изразява в предявяване на съдебен иск, с петитум да бъдете осъдени да заплатите дължимите според него суми или ако вече има издаден изпълнителен лист от съда, да образува изпълнително производство срещу вас пред съдия-изпълнител. Други действия на кредитора, като телефонни обаждания, покани или прехвърляне на вземането към вас към колекторски фирми, не прекъсват давността!

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский