Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Най-после!!! Приеха Закона за кредитите за недвижими имоти, отпадна таксата за предсрочно погасяване

Най-после!!! Приеха Закона за кредитите за недвижими имоти, отпадна таксата за предсрочно погасяване

Най-после!!! Беше приет Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

С него в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент, имаща за цел да установи ефективна европейска регулаторна рамка, която да допринесе за развитието на по-прозрачен, ефикасен и конкурентен пазар на ипотечни кредити в Европейския съюз и ще се постигне високо ниво на защита за участниците на пазара – потребители, кредитори и кредитни посредници – пише в Мотивите към законопроекта.

Изискванията на Директивата също така имат за цел да премахнат различията в нормативната уредба между държавите-членки и да улеснят презграничното предоставяне на кредити. Предвидените с нея мерки са предназначени да насърчат отговорното кредитиране, както и да осигурят по-висока сигурност и доверие на пазара, с което да допринесат и за повишаване на финансовата стабилност.

В приложното поле на Закона се включват две основни категории кредити – кредитите, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот. Законът се прилага и по отношение на договорите за кредити, предназначени за ремонт, ако тези договори са обезпечени с ипотека.

Целта на новият закон е, както да осигури защита на потребителите, чрез създаване на условия за вземане на информирано решение, така и да насърчи тяхното по-отговорно поведение при получаване на кредити за недвижими имоти с цел предотвратяване на прекомерната им задлъжнялост. Също така цели да осигури условия за отговорно поведение на кредиторите и кредитните посредници при предоставянето на кредити.

Съществено място в законопроекта заемат разпоредбите за осигуряване на по-добра информираност на потребителите за предлаганите кредитни продукти. Предлага се детайлна уредба на информацията, която кредиторите и кредитните посредници трябва да предоставят на потребителите, както преди сключването на договор за кредит, така и за надлежно изпълнение на ангажиментите по вече избран продукт.

Едно от важните законодателни решения в новия закон е, че Кредиторът няма да има право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. И за разлика от останалата част на законовите норми, този текст ще се прилага и към договори сключени ПРЕДИ влизането му в сила.

В съответствие с концепцията за отговорно кредитиране законопроектът предвижда по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите. Въвеждат се подробни правила за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита (ГПР), съобразени със специфичните особености на ипотечните кредити. Определени са компетентните органи, които трябва да осигурят прилагането на регламентираните изисквания към кредиторите и кредитните посредници.

Контролът по спазване на правилата в областта на защита на потребителите е предоставен на Комисията за защита на потребителите. На Българската народна банка се възлага контролът по спазване на изискванията за компетентност и познания на служителите на кредиторите и кредитните посредници, за оценка на кредитоспособността на потребителите, за политиките на възнагражденията на кредитори и кредитни посредници, както и предоставянето на достъп до пазара на кредитните посредници посредством въведения регистрационен режим.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский