Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СРОЧНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР?

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СРОЧНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР?

С началото на летния сезон започва и масовото сключване на срочни трудови договори за работа по морските ни курорти. Макар и доста разпространени срочните трудови договори често пъти са сключвани в нарушение на законовите изисквания, от което търпят вреди, както работниците и служителите, така и работодателите, поради това в долните редове ще посочим най-важните моменти при сключването на такъв тип трудови договори.

Съгласно чл. 68, ал. 1 от Кодекса на труда срочен трудов договор се сключва в изчерпателно посочените в закона хипотези, а именно:

- за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;

- до завършване на определена работа;

- за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;

- за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;

- за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган

Съгласно ал.3 на същия член срочен трудов договор за определен срок се сключва само за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности. „Временни“ са работите, които имат случаен и еднократен характер и подпомагат основния предмет на дейност. „Сезонни“ са работите, които зависят от сезона и са с продължителност до края на сезона, като например произвеждане и бране на сезонни плодове и зеленчуци. „Краткотрайни“ са работите с епизодичен и кратък срок.   

В ал.4 на чл. 68 от КТ е дадена възможност да се сключва срочен трудов договор за определен срок за работа и дейности, извън посочените в ал.3 (за работи, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер), но само по изключение и за срок не по-малък от една година. Легална дефиниция на „изключение” по смисъла на чл.68, ал.4 от КТ е дадено в §1, т.8 от КТ, където е посочено, че такова е на лице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на договора, които следва да са посочени изрично, за да мотивират неговото сключване, както и да се определи срочността му. Срочен трудов договор може да се сключи и за срок, по-кратък от 1 година, но са по изрично писмено искане на работника или служителя. Такъв договор със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж и то за срок най-малко 1 година, дори самият служител да е поискал сключването му за по-кратък срок. След изтичане на втория едногодишен договор, не може да се сключи трети срочен договор със същия служител и за същата работа.

Трудов договор за определен срок сключен в нарушение на посочените по-горе законоустановени изисквания, на основание чл.68, ал.5 от КТ, се приема като трудов договор сключен за неопределено време.

 Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Това правило се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването. Това означава, че дори в трудовия договор да е изрично записано, че той се сключва за определен срок, от началото на 6-ия работен ден след изтичане на срока на договора, той автоматично става безсрочен, ако служителят продължава да идва и извършва възложената му работа без да има писмено възражение от страна на работодателя и не е вече назначено друго лице за същата работа.

Срочният трудов договор освен на всички общи основания посочени в кодекса на труда се прекратява и с изтичане на срока, за който е сключен, без която и да е от страните да дължи предизвестие.

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский